Renty socjalne

Renty socjalne - senatorowie poparli stopniowe podwyższanie


Senatorowie z komisji ustawodawczej oraz rodziny i polityki społecznej opowiedzieli się za uchwaleniem bez poprawek projektu, który przewiduje zrównanie wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z tytułu niezdolności do pracy.

Przygotowany przez senatorów Komisji Praw człowieka, Praworządności i Petycji projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zakłada, że w 2016 r. renta socjalna osiągnęłaby wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Poziom ten byłby osiągany stopniowo. W 2013 r. renta socjalna wyniosłaby 88 proc. renty z FUS, w 2014 r. – 92 proc., a w 2015 r. – 96 proc.

Zmianom sprzeciwia się Ministerstwo Finansów. W opinii do projektu napisano, że z roku na rok wydatki państwa na renty socjalne rosną. W 2010 r. wyniosły 1,79 mld zł, w 2011 r. – 1,88 mld zł, a w 2012 r. mają wynieść ponad 2 mld zł.

Według MF zawarte w projekcie rozwiązanie stoi w sprzeczności z jednym z celów realizowanej obecnie polityki rządu, którym jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w 2015 r.

Przeciw zrównaniu rent socjalnych i rent z ubezpieczenia jest także resort pracy. Jego przedstawiciele uważają, że prowadziłoby to do deprecjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.

W uzasadnieniu do projektu senatorowie, którzy go przygotowali, napisali, że ich inicjatywa odpowiada postulatom rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, które wymagają całodobowej opieki i pomocy w codziennych czynnościach. Uważają oni, że pomoc państwa jest niewystarczającą, a także niezgodna ze standardami krajów UE – wskazali.

Zdaniem senatorów projektowana ustawa wpłynie pozytywnie na społeczny odbiór przepisów dotyczących świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

Uwzględniając stan finansów państwa oraz jego wydolność finansową, zdecydowano, że podwyższenie wysokości renty socjalnej, finansowanej z budżetu państwa, nastąpi z rozłożeniem w czasie – dodano.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Świadczenie wynosi 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie jest finansowane z budżetu państwa.

Od 1 marca 2012 r. kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosi 799,18 zł miesięcznie.

Czytaj więcej w Money.pl

Na ten rok Platforma zaplanowała reformy…
W 2012 r. podniesiono już składki rentowe i wprowadzono kwotową waloryzację świadczeń.

Mamy za mało mieszkań socjalnych
Gminy budują nowe mieszkania, ale nie nadążają za rosnącymi potrzebami – twierdzi NIK.

Mogą pracować, a dostają 6 mld zł rocznie
Renty rodzinne nie trafiają do osieroconych dzieci, ale do osób, które mogą pracować. Kosztuje to 6 miliardów złotych rocznie.

Źródło:

Wypowiedz się

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.