Dofinansowania PFRON

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych bywa udzielane pracodawcom na podstawie art. 26a – 26c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dalej jako ustawa.

Obligatoryjne wsparcie

Dofinansowanie bywa udzielane poprzez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) obligatoryjnie na wniosek pracodawcy spełniającego warunki do otrzymania tego wsparcia. Taka konstrukcja dofinansowania skutkuje tym, iż PFRON nie może odmówić udzielenia dofinansowania ani wstrzymać tego wypłaty, jeżeli pracodawca spełnia warunki wynikające z ustawy, a w przypadku gdy dofinansowanie na danego pracownika stanowi oparcie publiczną – także warunki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy jak np turnusy rehabilitacyjne za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz. WE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., str. 3) – dalej rozporządzenie KE. Zatem ustalenie, czy pracodawca spełnia te warunki, bywa kluczowe do stwierdzenia, czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie.

Wspomniane warunki możemy podzielić na:

  •  warunki dotyczące pracodawcy (przymiot pracodawcy, struktura zatrudnienia, brak zaległości wobec PFRON),
  •  warunki dotyczące pracownika (podstawa zatrudnienia, status osoby niepełnosprawnej, wygenerowanie kosztów płacy za dany miesiąc),
  •  dodatkowe warunki związane z zaliczeniem dofinansowania na danego pracownika do pomocy publicznej, tj. dodatkowe warunki dotyczące pracodawcy (sytuacja ekonomiczna, profil sektorowy), efekt zachęty, pułapy intensywności i wielkości pomocy.
Wypowiedz się

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.